Hodnoty společnosti

To be a good place for all who touch it

Upřímnost a respekt

Upřímnost a respekt

Jsme upřímní ke všem lidem v naší organizaci a ke všem lidem, s nimiž se dostaneme do kontaktu mimo organizaci. Na naše slovo se dá spoléhat. Respektujeme ostatní. Pracujeme na vybudování vztahů založených na důvěře.

Zásadovost a poctivost

Zásadovost a poctivost

Děláme maximum pro to, abychom byli poctiví k lidem a konzistentní při uplatňování našich zásad.

Kreativita, inovace a podnikatelský duch

Kreativita, inovace a podnikatelský duch

Sdílením informací, získáváním podkladů a vzájemnou spoluprací vytváříme výjimečné podnikatelské prostředí, v němž lidé uvádějí myšlenky do praxe.

Úspěch definovaný naším vlastním způsobem

Úspěch definovaný naším vlastním způsobem

Za našimi podnikatelskými rozhodnutími stojí vždy zásada, že růst bez odpovídajícího zisku není zdravý.

Creativity, Innovation and Entrepreneurial Spirit

Creativity, Innovation and Entrepreneurial Spirit

By sharing information, seeking input and collaborating together, we create an exceptional entrepreneurial environment where people put ideas to work.

Success Defined in Our Own Terms

Success Defined in Our Own Terms

Always underlying our business decisions is the understanding that growth without corresponding profit is not healthy.

Pride in Belonging

Pride in Belonging

We acknowledge the uniqueness of each person and the value that each brings to our organization. We recognize individual and team efforts made toward answering our challenges and achieving our objectives. We take time to celebrate our successes.

Good Citizen in Our Communities

Good Citizen in Our Communities

We respect our environment and encourage efforts to make the communities in which we operate better places for all who live in them.