Zásady ochrany osobních údajů

CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost L&L Products se zavazuje chránit vaše soukromí.

Většinu našich webových stránek lze navštívit, aniž by bylo nutno shromažďovat nebo zpracovávat jakékoli osobní údaje. U některých stránek však potřebujeme získat určité vaše osobní údaje.

Navíc jsme vaše osobní údaje mohli získat i jinou cestou (např. na veletrhu, v rámci všeobecných obchodních vztahů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby poskytovaly jasné vysvětlení našich postupů zpracování údajů.

Správcem údajů odpovědným za veškeré zpracování v rámci našich webových stránek a elektronických sdělení je:

L&L Products, Inc.

160 McLean Drive
Romeo, MI 48065, USA
Tel.: +1 586 336 1700
Fax: +1 586 336 1699

Správcem údajů odpovědným za stránku „Kariéra“ je regionální subjekt společnosti L&L, který nabídku práce připravil. Úplný seznam zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Máte-li otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na nás na adrese: privacy@llproducts.com

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pravděpodobně zpracováváme následující typy osobních údajů (dále jen „osobní údaje“):

 • jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo,
 • životopis.

Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, pokud nám je dobrovolně poskytnete. Pokud však požadované údaje neposkytnete, pravděpodobně nebudeme moci váš dotaz nebo žádost o zaměstnání zpracovat.

Soubory cookie nepoužíváme k:

 • shromažďování jakýchkoli osobních údajů (bez vašeho výslovného svolení),
 • shromažďování jakýchkoli citlivých informací (bez vašeho výslovného svolení),
 • předávání osobně identifikovatelných údajů třetím stranám,
 • platbám provizí z prodeje.

Neshromažďujeme vaši IP adresu. Vaše IP adresa je předtím, než se použije pro jakékoli statistické účely, anonymizována.

Dodržování zákona o ochraně osobních údajů nezletilých na internetu

Naše webové stránky jsou určeny pro obecné publikum a nezaměřují se na děti mladší 13 let. Prostřednictvím našich webových stránek osobní údaje od dětí mladších 13 let vědomě neshromažďujeme ani nepožadujeme. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, tyto údaje z našich záznamů okamžitě vymažeme. Pokud se domníváte, že nám mohlo poskytnout osobní údaje dítě mladší 13 let, kontaktujte nás na adrese uvedené v části „Kontaktujte nás“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme k těmto účelům:

 • zpracování vašeho požadavku – zejména odpovědi na požadavek, který jste nám zaslali (chcete-li získat informace o našich produktech, obchodní kontakt atd.), a obecněji – ke komunikaci o našich produktech a službách;
 • zpracování vaší žádosti o zaměstnání;
 • správě a provádění průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu a dalších propagačních aktivit a akcí;
 • využívání vašich práv podle zákonů o ochraně osobních údajů.

 

NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete, shromažďujeme a zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů.

Máme oprávněný obchodní zájem vaše osobní údaje zpracovávat v následujících situacích:

 • když zašlete e-mail s žádostí o informace,
 • když požádáte o zaměstnání na naší stránce Kariéra,
 • když provádíme marketingové aktivity,
 • když nám zašlete e-mail s tím, že chcete uplatnit svá práva podle příslušných předpisů, zejména pak GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME?

Je pravděpodobné, že kromě subjektů skupiny společností L&L vaše osobní údaje zpřístupníme těmto druhům třetích stran:

 • marketingovým společnostem;
 • společnostem, které nám poskytují služby IT a které tyto údaje zpracovávají pouze pro účely těchto služeb (např. hosting, údržba IT a služby podpory).

Informace o návštěvnících, které nejsou osobně identifikovatelné, mohou být poskytovány dalším stranám pro marketingové a statistické účely.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy tak dlouho, jak se to podle zákona vyžaduje. Pokud neexistuje žádný jednoznačný požadavek na dobu uchovávání, vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely, pro které jsme je získali. Jste-li uchazečem, vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně 2 let od poslední aktualizace vašeho profilu nebo déle, pokud se stanete zaměstnancem společnosti L&L.

Vaše osobní údaje mohou být uloženy déle v záložních souborech, které nejsou aktivní (páska, místa mimo pracoviště).

JAKÁ OPATŘENÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE OCHRAŇUJÍ?

Abychom zachovali důvěrnost a zabezpečili vaše osobní údaje, přijímáme vhodná opatření:

 • K vašim osobním údajům mají přístup pouze autorizovaní zaměstnanci nebo zástupci, a to v rozsahu nezbytně nutném a v závislosti na důvodu, proč jsme vaše osobní údaje shromažďovali. Životopis a osobní údaje uchazeče jsou například sdíleny pouze s týmem pro lidské zdroje a se zaměstnanci, kteří budou vaši žádost hodnotit.
 • Úložiště údajů, včetně osobních údajů, je spravováno tak, aby se zabránilo jakémukoli neoprávněnému přístupu. V průběhu přenosu prostřednictvím webových stránek nebo e-mailů však není poskytována žádná záruka bezpečnosti údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů i vy hrajete důležitou úlohu a žádáme vás, abyste:

 • nám v žádném e-mailu, příloze či části „poznámka“ našich webových stránek nesdělovali žádné osobní údaje, které nejsou zcela nezbytné nebo o které jsme výslovně nežádali, abychom vaši žádost a/nebo přihlášku zpracovali;
 • když o to budete požádáni, zvolili heslo účtu, které bude pro ostatní těžko zjistitelné, a toto heslo uchovávali v utajení;
 • pokud používáte sdílený nebo veřejný počítač, nezadávali, aby byly vaše přihlašovací údaje zapamatovány, a při odchodu od počítače se vždy odhlásili, a
 • nepoužívali veřejnou síť Wi-Fi.

 

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobních údaje nepronajímáme ani neprodáváme.

Pro účely marketingu, komunikace a/nebo organizačních akcí můžeme vaše osobní údaje předávat subdodavateli, který vám posílá informace nebo pozvánky na výstavy nebo jiné akce a/nebo vám posílá náš newsletter.

Abychom splnili různé zde uvedené účely, vaše osobní údaje můžeme předávat do jiných zemí mimo USA nebo Evropské unie. Tyto země mohou mít zákony a pravidla o ochraně údajů, která se liší od pravidel platných v zemi, ve které se nacházíte.

Ujišťujeme vás, že předávání vašich osobních údajů bude prováděno pouze organizacím, které zaručují odpovídající úroveň ochrany.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

V závislosti na místě vašeho bydliště můžete mít následující práva:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům,
 • právo na opravu vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že jsou vaše údaje nepřesné nebo neúplné,
 • právo na výmaz vašich osobních údajů,
 • právo zajistit, aby byly vaše osobní údaje používány omezeněji,
 • právo vznést námitky proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů.

V souvislosti s osobními údaji, které o vás získáváme, vám nabízíme určité možnosti, týkající se například toho, jak tyto informace používáme a jak s vámi komunikujeme. Chcete-li své preference aktualizovat, omezit sdělení, která od nás dostáváte, nebo odeslat žádost, kontaktujte nás na adrese uvedené v části „Kontaktujte nás“ těchto zásad ochrany osobních údajů. Z našich korespondenčních seznamů se můžete také odhlásit pomocí odkazu „Odhlásit se“ v našich e-mailech.

Abychom vám pomohli ochránit vaše soukromí a zachovat bezpečnost, můžeme předtím, než vám udělíme přístup k vašim osobním údajům, podniknout kroky k ověření vaší totožnosti. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy si můžeme účtovat před poskytnutím kopie jakýchkoli vašich osobních údajů, které uchováváme, poplatek.

Z právních nebo smluvních důvodů budeme muset některé vaše osobní údaje uchovávat i poté, co jste požádali o výmaz. Příslušné právní předpisy nám mohou také umožňovat, abychom některé vaše osobní údaje uchovávali v zájmu uspokojení našich obchodních potřeb. Vaše osobní údaje nebudou odstraněny ze záložních souborů, které již nejsou aktivní.

Vaší žádosti týkající se osobních údajů se budeme snažit vyhovět. Pokud byste nicméně byli s naší odpovědí nespokojeni, můžete mít v závislosti na vašem bydlišti právo podat stížnost u státního regulačního nebo dozorového orgánu.

Upozornění pro obyvatele Kalifornie: Podle určitých omezení dle zákonů Kalifornie nás mohou občané Kalifornie požádat, abychom jim poskytli (1) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme zpřístupnili třetím stranám pro účely přímého marketingu v průběhu bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, a (2) totožnost těchto třetích stran. Chcete-li tyto informace získat, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@llproducts.com a do předmětu a textu vaší zprávy uveďte „Žádost o ochranu osobních údajů v Kalifornii“.

ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Níže naleznete datum poslední aktualizace. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste získali nejnovější informace o našich postupech pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li nás kontaktovat: privacy@llproducts.com

Poslední aktualizace: 25. července 2018